Všeobecné podmienky záruky na izolačné sklá

Iglass spol. s r.o. (ďalej len Iglass) zaručuje, že do piatich rokov od dátumu výroby nenastane u izolačných
skiel viditeľná zmena v dôsledku kondenzácie či usadzovania prachu na plochách skiel vo vnútri izolačnej
jednotky vyplývajúca z chyby v hermetickom tesnení.

Táto záruka je platná za predpokladu, že:

  • izolačné sklá boli uskladnené, manipulované a osadzované v súlade s predpismi, či zásadami správnej praxe platnými pre použitie na konkrétnom trhu (normy).
  • izolačné sklá neboli poškodené z dôvodu nesprávnej manipulácie, umiestnenia, inštalácie či poškodenia nesprávnou údržbou a čistením, ktoré je v rozpore s našimi odporúčaniami, ani inak upravované lámaním, rezaním alebo brúsením hrán, rohov alebo natreté lakom či polepené protislnečnou fóliou.
  • v drážkach rámu sa nedrží voda (z dôvodu kondenzácie alebo presakovania).
  • izolačné sklá nebudú vystavené nadmernému napätiu v dôsledku používania vykurovacieho telesa a tlaku vyplývajúcemu z pohybu a to z akéhokoľvek dôvodu.

Táto záruka v každom prípade vyprší na konci 5. kalendárneho roka nasledujúceho po dátume expedície či dodávke produktu firmou Iglass. Na akékoľvek reklamácie podané po dátume vypršania záruky nebude zo
strany firmy Iglass braný ohľad.

Táto záruka vymedzuje záväzok zo strany firmy Iglass nahradiť zadarmo reklamované sklo (ak je na základe vyššie uvedených kritérií preukázané, že je chybné) na miesto pôvodnej dodávky. Nevzťahuje sa na náklady súvisiace so zasklievaním, ani na škody spôsobené náhradou/výmenou vrátane súvisiaceho manipulovania.

Táto záruka sa nevzťahuje na prasknutie a rozbitie skla. Na náhradné zasklenie, na ktorom vznikne chyba až po uplynutí záruky pôvodného skla sa záruka nevzťahuje. Záruka náhradného zasklenia sa nedá predlžiť na obdobie dlhšie ako vymedzovala záruka pôvodného zasklenia.

__________________________________________________________________________________________
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 2577/V

Adresa: Michalská 63, 053 21 Markušovce
Tel. : 053 / 4173612-15,4173620-25
Fax : 053 / 4173635 e-mail : iglass@iglass.sk

IČO : 316 65 926 IČ DPH : SK2020503111
Bankové spojenie :
UniCreditBank Sp.Nová Ves č.účtu : 6608881034/1111
VÚB Sp.Nová Ves č.účtu : 1388996151/0200
DEXIA banka Sp.Nová Ves č.účtu : 7513873001/5600
Tatra banka Sp.Nová Ves č.účtu : 2626840502/1100

ensk

Aktuality

Kontakt

IGLASS spol. s r. o.
Michalská 63/37,
053 21 Markušovce