Občianska vybavenosť

 1. Dom smútku, Toporec
 2. Komunitné centrum v obci Toporec
 3. Rekonštrukcia plavárne I. etapa, Ružomberok
 4. Výstavba sociálnej a administratívnej budovy Embraco, Spišská Nová Ves
 5. Oprava fasády vrátnice Embraco, Spišská Nová Ves
 6. Obytná zástavba na Karpatskej ulici, Košice
 7. Banské múzeum VSK, Novoveská Huta
 8. Výstavba: Rímsko-katolícky kostol SNV – Ferčekovce, Spišská Nová Ves
 9. Rekonštrukcia, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy, Markušovce
 10. Rekonštrukcia, modernizácia a zníženie energetickej náročnosti Zdravotného strediska, Markušovce
 11. Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ Park Angelinum, Košice
 12. Hotel Múza + LPG, Košice
 13. Generálna rekonštrukcia ZŠ, Toporec
 14. Prístavba hotela Plejsy – zmena využitia 3. NP, Krompachy
 15. Tribúna pre 300 divákov, Smižany
 16. Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ, Slovinky
 17. Nájomné bytové domy s nižším štandardom – 16 b.j., Smižany
 18. Prestavba starej kotolne na štýlovú reštauráciu Koliba, Podlesok – Hrabušice
 19. Dostavba a prístavba hotela Plejsy, Krompachy
 20. Hotel Plejsy – vitálny svet, Krompachy
 21. Hotel Amália, Nová Lesná
 22. Autosalón a autoservis VMV, Košice
 23. Rekonštrukcia a modernizácia spádovej ZŠ, Mlynky – Biele Vody
 24. Stavebné úpravy a rekonštrukcia ZŠ v Ľubici, Ľubica
 25. Audi centrum, Košice
 26. Rekonštrukcia administratívno – prevádzkovej budovy Lesy mesta, Spišská Nová Ves
 27. Autosalón Gábriel, Košice – Barca
 28. Autosalón VW, Poprad
 29. Prístavba a rekonštrukcia kultúrneho domu, Poráč
 30. Areál pamätníka Jána Pavla II, Košice – Barca
 31. Čerpacia stanica LPG, Košice
 32. WHIRLPOOL – nadstavba AB, Poprad
 33. Rekonštrukcia RD na penzión, Nová Lesná
 34. Rekonštrukcia RD Faix, Spišská Nová Ves
 35. Zmena stavby ubytovne Panoráma na bytový dom, Spišská Nová Ves
 36. Polyfunkčný dom, Spišská Nová Ves
 37. Rekonštrukcia chaty ENERGIA, Smižany – Čingov
 38. Rekonštrukcia bytového domu na Rastislavovej ulici, Košice
 39. Požiarna zbrojnica, Markušovce
 40. Rekonštrukcia OcÚ, Markušovce
 41. Dom smútku, Rudňany
 42. Rekonštrukcia objektu Charitas Dom sv. Jozefa, Spišská Nová Ves
 43. Dom smútku, Teplička
 44. Rekonštrukcia objektov, Spišská Kapitula
 45. Oprava AB SSC IVSC Košice, pracovisko Poprad
 46. Rekonštrukcia športovej haly, Spišská Nová Ves
 47. Rekonštrukcia kancelárskych priestorov Wagonmarket, Poprad
 48. Rekonštrukcia budovy VSE, Svit – Lopušná Dolina
 49. Rekonštrukcia budovy VSE, Krompachy
 50. Rekonštrukcia polyfunkčného domu, Liptovský Mikuláš
 51. Komunikačné centrum Želba, Spišská Nová Ves
 52. Hotel Plejsy – tenisový kurt, Krompachy
 53. Bytové domy, Markušovce

ensk

Aktuality

Kontakt

IGLASS spol. s r. o.
Michalská 63/37,
053 21 Markušovce