Oznámenie o ukončení realizácie projektu

Spoločnosť IGLASS spol. s r.o., Michalská 63, 053 21 Markušovce ukončila v mesiaci november 2011 implementáciu projektu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, riadenú a kontrolovanú Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny. Implementácia projektu bola zameraná hlavne na zavedenie nového informačného systému ako nástroja efektívneho riadenia a plánovania spoločnosti, čím sa v nemalej miere zvýšili zručnosti v informačno-komunikačných technológiách.

Počas celej doby implementácie projektu prebiehali aj intenzívne kurzy, pri ktorých sa hlavný dôraz kládol na odstránenie jazykovej bariéry aktívnou výučbou kurzov anglického a nemeckého jazyka a to nielen na úrovni riadiacich pracovníkov spoločnosti, ale aj administratívnych a výrobných pracovníkov.

Nemenej dôležité boli aj aktivity zamerané na zvýšenie zručnosti a adaptability zamestnancov spoločnosti, zlepšenie kľúčových manažérskych zručností , asertívne správanie, zvládnutie stresu.

Projekt pod názvom Zvyšovanie adaptability zamestnancov spoločnosti IGLASS spol. s r.o. bol realizovaný v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. Riadiacim orgánom bolo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny / www.esf.gov.sk/, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom bola Sociálna implementačná agentúra – www.sia.gov.sk

Realizácia projektu prebiehala v období od 1.4.2010 do 30.11.2011.
Schválená výška nenávratného finančného príspevku predstavovala sumu 257 009,53 EUR

Cieľovými skupinami boli zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti a výrobní pracovníci. Celkovo sa vzdelávacích aktivít zúčastnilo 46 zamestnancov spoločnosti.

Priebeh aktivity Ľudské zdroje a firemná kultúra, hodnotenie zamestnancov
Priebeh aktivity Ľudské zdroje a firemná kultúra, hodnotenie zamestnancov

Oznámenie  o ukončení realizácie projektu

ensk

Aktuality

Kontakt

IGLASS spol. s r. o.
Michalská 63/37,
053 21 Markušovce